Palvelut

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Toimintaterapian tarpeen arviointi toteutuu yleensä perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa, jonka pohjalta asiakkaalle tehdään lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelma. Asiakas voi saada maksusitoumuksen terapiaan Kelan, terveyskeskuksen tai vakuutusyhtiön kautta. Asiakas voi myös joissain tilanteissa saada terveyskeskuksen maksusitoumuksen yksityiselle palveluntuottajalle toimintaterapia-arviointia varten. 

Toimintaterapia voi toteutua yksilö-, pari- tai ryhmämuotoisena. Tavoitteista riippuen terapia voidaan toteuttaa koti-, päiväkoti-, koulu tai toimitilakäynteinä. Tavoitteet terapiaa laaditaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähihenkilöidensä kanssa. Kuntoutuksen tavoitteiden laatimisen sekä vaikuttavuuden arvioinnin apuvälineenä voidaan käyttää GAS-menetelmää. 

Toimintaterapiaan ohjautuvalla asiakkaalla voi olla pulmia itsestä huolehtimisen toiminnoissa, asioimisessa, kotielämässä, työkyvyssä, koulun käynnissä ja opiskelussa, vapaa-ajan viettämisessä tai leikissä. Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on tukea niitä perusvalmiuksia ja taitoja, joita lapsi tarvitsee ikätasoiseen toimintaan osallistuakseen. 

 

Lisätietoa Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta löydät alla olevasta linkistä:

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus